Disclaimer/Juridische informatie

Terug

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. De Metz Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

De Metz Advocaten N.V. is een naamloze vennootschap gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 34261870. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met De Metz Advocaten N.V. onder terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 (2) BW. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van De Metz Advocaten N.V. van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid en een aanwijziging van de bevoegde rechter is opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, worden op verzoek toegezonden en zijn ter inzage op deze website onder Algemene Voorwaarden.