Algemene voorwaarden

Terug

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DE METZ ADVOCATEN N.V.

GEVESTIGD TE AMSTERDAM

 

 

 1. De Metz Advocaten N.V. (“De Metz”) is een naar Neder-lands recht opgerichte naamloze vennootschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. Een lijst van de aandeelhouders in De Metz, althans van de personen die aandelen in De Metz houden via hun respectievelijke houdstermaatschappijen – welke personen conform internationaal gebruik ook wel als “partners” worden aangeduid – wordt op verzoek toegezonden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Metz te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitge-voerd door De Metz op grond van een overeenkomst van opdracht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. Het staat De Metz vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen “partners” (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van De Metz te laten uit-voeren, in voorkomend geval met inschakeling van der-den.
 4. De Metz zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht ne-men. De Metz zal bij het inschakelen van niet tot haar or-ganisatie behorende derden (behoudens ingeval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van De Metz voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 5. Indien de uitvoering van een opdracht door De Metz leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds be-perkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van De Metz wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polis-voorwaarden voor rekening van De Metz komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever terzake de opdracht, of het gedeelte daar-van, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan De Metz is betaald, tot een maximum van EUR 100.000,=. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor De Metz aansprakelijk is.
 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitslui-tend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en, indien van toepassing, omzetbelasting verschuldigd. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
 8. De Metz is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.
 9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en De Metz is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de opdrachtgever en De Metz kennis te nemen, met dien verstande dat De Metz bevoegd blijft de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de opdrachtgever en De Metz ken-nis te nemen.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van De Metz, maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld), aandeelhouders en hun bestuurders, bestuurders van De Metz, alle personen die voor De Metz werkzaam zijn en alle personen die bij de uitvoering door De Metz van enige opdracht zijn ingeschakeld.
 11. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en opgenomen op de website van De Metz: www.demetz.nl

Downloadversie Algemene Voorwaarden De Metz Algemene Voorwaarden NL