Privacybeleid

Terug

Privacybeleid

De Metz Advocaten N.V. (hierna “De Metz”) respecteert uw privacy en streeft ernaar de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden te beschermen conform de Algemene Verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de relevante AVG implementatiewetgeving. De Metz heeft te gelden als verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten onder meer:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel en het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die wij nodig hebben teneinde te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Persoonsgegevens die verstrekt worden aan ons in het kader van onze dienstverlening;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die op u betrekking hebben, welke door u aan ons worden verstrekt.

Verkrijging van persoonsgegevens

Wij verkrijgen de persoonsgegevens onder meer door de volgende situaties:

 • Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, of wanneer u direct contact met ons opneemt door middel van telefoon, e-mail of brief;
 • Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat;
 • Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen

Doeleinden van de verwerking

 • In het kader van onze juridische dienstverlening;
 • Teneinde te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie.

Grondslagen voor de verwerking

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang;
 • Op basis van uw instemming.

Bewaartermijn

De Metz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid weergegeven doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met derden

De Metz kan uw persoonsgegevens onder meer delen met:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, deurwaarders, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. De Metz is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van De Metz, sluit De Metz met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.Wanneer er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan een ontvanger buiten de EU/EER zal De Metz ervoor zorgen dat die overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging 

De Metz heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben omtrent de beveiliging, neemt u dan contact op met ons via info@demetz.nl of De Metz Advocaten N.V. t.a.v. Compliance AVG, Postbus 76725, 1070 KA Amsterdam.

Uw rechten

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Recht op inzage. U dient er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Recht op rectificatie of aanpassing van uw gegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. U dient er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hier dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Recht op dataportabiliteit;
 • Recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken. Ook hier dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Contact

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie dan wel vragen of klachten willen melden over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@demetz.nl of De Metz Advocaten N.V. t.a.v. Compliance AVG, Postbus 76725, 1070 KA Amsterdam.